• چگونه می توان گفت که شما درونگرا هستید؟

      چگونه می توان گفت که شما درونگرا هستید؟   چگونه می توان گفت که شما درونگرا هستید؟ درونگرایی یک ویژگی شخصیتی است که مشخصه آن تمرکز کردن روی احساسات درونی است و نه منابع محرک خارجی. افراد درونگرا و برونگرا اغلب به عنوان دو قطب متضاد طیف تلقی می شوند، اما حقیقت این است […]