• میتوانید جواب این معماها را بدهید

    میتوانید جواب این معماها را بدهیدمیتوانید جواب این معماها را بدهید.اگر کنجکاو هستید و فکر می کنید هر چیزی در این دنیا علت منطقی دارد میتوانید جواب این معماها را بدهید!این معما ها برای شماست. اگر هم نیاز دارید