•  آیا میدانید اسم شما چه رنگی است؟!

      آیا میدانید اسم شما چه رنگی است؟!    آیا میدانید اسم شما چه رنگی است؟! به نظز روانشناسان همه ما به نحوی تحت تاثیر رنگها هستیم و به عبارت دیگر ( خود ) واقعی مان را با این رنگها نشان می دهیم. برای اسم هر فرد رنگ مخصوصی وجود دارد. که می تواند بر […]